Optrieëje Dennis Hendrikx

Dennis Hendrikx treedj op beej Cafe zaal de Hook

Dennis startje um 20:00 oor en zal zieën limerics weer loate klinke